-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

TULADHA ATUR MIDODARENI

Midodareni
Nuwun.
Sanggyaning para rawuh ingkang kinurmatan, kawuryan saking mandrawa risang calon penganten miwah sapengombyong sampun arsa prptaa ing wismaning pamengku gati. Praptanira calon pinanganten miwah pengombyong ngturaken pambagya kawilujengan.
Nalika semana risang penganten kakung miwah pangombyong sampun kepareng mrtitisaken satataning lampah sinengkuyung mring para kadang miwah sentana, karsanipun Bapak-Ibu-------ingkang arsa bebesanan kaliyan bapak-ibu-------kawuryan saking mandrawa kathik ngasta saniskaraning ubarampe srah-srahan, manekawarni wujud lan
warnanira.
Wus tinata lampahing risang calon peganten kakung miwah pangombyong. Ingkang wonten ing ngarsa nun inggih tetuungguling lampah Bapak-------Sapungkurnya Bapak-ibu-------nganthi calon penganten kakung nun inggih Bagus-------. Lampahira kadherekaken para kadang sentana kang sawega jumurung mring karsaning kang arsa bebesanan.
Ing driya baraya agung Bapak-ibu-------tansah muji syukur mring ngarsaning pangeran awit tindakira sampun jinangkung mring Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Rahayu widada lampahnya saking------dumugi wonten ing-------nenggih ing wismanira sang pamengku gati bapak-ibu------.
Keparenga kula igkang kajibah mratitisaken tata rakiting adicara. Menggah adicara ing dalu menika karacik mekaten. Ingkang sepisan pambuka, adicara ingkang angka kalih atur pambagyaharja. Sasampunipun adicara atur pambagyaharja tumul ngancik titi laksana wedhar tumanggaping gati, minangka adicara ingkang kaping tiga miwah ingkang kaping sekawan. Kalajengaken lung tinampi srah-srahan, minangka adicara ingkang kaping gangsal. Adicara ingkang kaping nem inggih menika tilik nilik, kalajengaken kembul bujana minangka adicara ingkang kaping pitu. Titi laksana ingkang salajengipun atur pamit saking kulawarga calon besan sarta badhe tinanggapan mring pamengku karsa. Pethiting titi laksana calon penganten kakung badhe pinaringan busana kancing gelung. Kapungkasan kanthi penutup.
Mekaten kalawau menggah adicara ing dalu menika. Sumangga adicara binuka kanthi ndedonga manut agami lan kapitayanipun piyambak-piyambak. Sumangga kula dherekaken.
Matur nuwun. Mugi Gusti ingkang maha kawasa kersa paring sih nugraha satemah tumapakin karya saged kalis sambekala. Para tamu ingkang kinurmatan, sawetawis panjenengan lenggah, pramila kepareng ingkang hamengku gati Bapak-ibu--------badhe ngaturaken pambagyaharja. Dene ingkang minangka wakilipun nun inggih Bapak-------dhumateng Bapak---------sumangga.
Matur nuwun wonten ngarsanipun bapak------. Tumuli kalajengaken wedharing gati saking kulawarga calon besan. Dene ingkang badhe mbabar pangandikan nun inggih bapak------. Sasana miwah pandaya wara kula sumanggakaken.
Wedharing gati sampun kababar mring penjenenganipun bapak--------. Salajengipun keparenga bapak----dipunampingi bapak-ibu-------nampi sedaya syarat sarana srah-srahan paningset. Dipunawiti kanthi ajejawat asta. Sumangga ingkang sepisan pisang sanggan kaaturaken bapak----- dhumateng bapak------. Pisang sanggan lajeng kaaturaken dhumateng ibu pamengku gati.
Sampun paripurna, kepareng sedaya lenggah ing papan piniji. Kajawi panjenenganipun bapak-----minangka wakilipun bapak ibu--------pamengk gati. Kanthi dipunapingi bapak-ibu------kepareng bapak---mbabar pangandikan tumanggap wacana mring calon besan. Sumangga!
Wedhar tumanggaping gati sampun paripurna, awit saking keparengipun ingkang mengku gati, sukaning galih, panjenengan kaaturan kembul bujana kanthi ladi pribadi utawi prasmanan. Mligi kangge ibu-ibu calon kulawarga besan, saderengipun kembul bujana kepareng tilik nitik (niti priksa) kados pundi kasamaptaanipun calon penganten putrid wonten panti busana. Sumangga keparenga para pinisepuh ngrumiyini amrih ingkang mudha boten jeguh prakewuh.
Wus paripurna kembul bujana, pramila sampun dumugi wancinipun kalamun kulawarga calon besan ngersakaken kondur. Pramila dhumateng bapak-------kersaa jengkar saking palenggahan badhe mundhut pamit. Sumangga!
Tumanggaping atur pamitan badhe kasariran bapak------. Sumangga!
Salajengipun kepareng bapak-ibu------jumeneng jajar aben ajen kaliyan calon penganten kakung. Bapak------badhe paring busana kancing gelung dhumateng dhimas----------.
Kanthi mekaten sampun paripurna adicara midodareni ing ndalu menika. Kula sakadang ngayahi kalamun wonten solah bawa miwah muna-muni ingkang kirang mranani ing penggalih nyuwun pangaksama. Kula pribadi minangka pambiwara, kalamuun wonten kithaling basa, ceweting ukara, mugi paduka para tamu kersa paring pangaksama. Sugeng kondur, sugeng dalu. Nuwun.  
  
Semoga artikel TULADHA ATUR MIDODARENI bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter