-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Asal-usul aksara Jawa

Kathah ingkang pitados bilih aksårå Jåwå mênikå dumadosipun saking cariyos Ajisåkå ingkang kadadosan wontên ing satêngahing abad VII (kasêrat wontên ing Kitab Manik Måyå).

Prabu Ajisåkå kagungan abdi kalih, inggih mênikå Dorå kaliyan Sêmbådå. Wontên ing satunggalipun dintên, Prabu Ajisåkå tindak kanthi dipundhèrèkakên kaliyan Sêmbådå. Lajêng Dorå dipundhawuhi Prabu Ajisåkå nênggå duwung wonten ing dalêm.

Prabu Ajisåkå sadèrèngipun tindak, paring dhawuh dhumatêng Dorå kaliyan Sêmbådå, mênawi duwung kålå wau botên parêng dipunaturakên dhumatêng sintên kemawon kêjawi namung Prabu Ajisåkå.

Sasampunipun kirang langkung gangsal wårså anggenipun Prabu Ajisaka tindak, Prabu Ajisåkå lajêng paring dhawuh dhumatêng Sêmbådå supados mundhut duwungipun. Wusananipun Dorå kaliyan Sêmbådå sami andon jurit adu kasêkten, saénggå
kêkalihipun sami séda sêdaya.

Prabu Ajisåkå sasampunipun nênggå sawatawis dangu lajêng kondur murugi abdinipun. Prabu Ajisåkå lajêng kagèt sasampunipun pirså bilih abdinipun kêkalih sampun sédå sêdåyå. Awit saking kadadosan mênikå, Prabu Ajisåkå lajêng damêl sastrå cacahipun kalih dåså, ingkang anggadhahi sêkawan larik, sabên larik anggadhahi sêkawan sastrå. Wontên ing manuskrip sastrå kawastanan Sastrå sarimbangan. Wondéné jangkêpipun inggih mênikå:

Hå Nå Cå Rå Kå àtêgêsipun ånå utusan.

Då Tå Så Wå Lå à têgêsipun pådhå suwålå (kêrêngan).

På Då Jå Yå Nyå à têgêsipun pådhå digdayané.

Må Gå Bå Thå Ngå à têgêsipun pådhå dadi bathang.

Déné sumbêr sanèsipun, miturut panalitênipun pårå sarjånå ing jaman rumiyin, aksårå jåwå mênikå asalipun saking aksårå Dévanāgarī. Aksårå Dévanāgarī mênikå kanggé nyêrat båså Sansêkêrta, inggih basanipun tiyang India.
Semoga artikel Asal-usul aksara Jawa bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter