-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Paribasan; Bebasan, Saloka

Paribasan yaiku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartemtu. Dhapukaning paribasan awujud ukara utawa kumpulaning tembung (frase), lan kalebu basa pinathok. Racikaning tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Tegese tembung lumereg, gumantung surasa lan karep kang kinandhut ing unen-unen. Paribasan ngemu teges: tetandhingan, pepindhan, utawa pepiridan (saemper pasemon). Kang disemoni manungsa, ulah kridhaning manungsa, utawa sesambunganing manungsa lan alam uripe.


Paribasan ana kang sinebut bebasan lan saloka. Diarani bebasan Manawa lereging teges nggepok sesipatan utawa kaanan kang sambung rapet karo ulah kridhaning manungsa. Diarani saloka menawa lereging teges magepokan karo sing disemoni, disanepani, utawa dipindhakake.Anak-anakan timun = wong kang ngepek bojo anake pupon
Andaka atawan wisaya = wong kang kena prakara banjur minggat amarga duwe pangira bakal kalah prakarane
 1. Andaka ina tan wrin upaya = wong kang didakwa nyolong nanging ora ngaku, wasana kajibah nggoleki barang kang ilang
 2. Awak pendhek budi ciblek = wong cilik tur asor bebudene
 3. Abag-abang lambe = guneme mung lamis
 4. Adol lenga kari busik = dum dum barang, nanging sing andum ora oleh bagean
 5. Akadang saksi = wong prakaran akeh sadulure kang dadi seksine
 6. Ana bapang sumimpang = nyingkiri sakehing bebaya
 7. Anirna patra = ngungkiri tulisane dhewe
 8. Angin silem ing warih = tumindak ala kanthi sesidheman
 9. Angon kosok = ngreti ulah kridhaning wong liya lan bisa empan papan tumindake
 10. Asor kilang munggwing gelas = gunem manis tur marak ati lan bisa mranani sing krungu
 11. Adhang-adhang tetese embung = nJagakake barang mung sakoleh-olehe
 12. Aji godhong garing = wis ora ana ajine (asor banget)
 13. Ana adulate ora ana begjane = arep nemu kabegjan, ning ora sida
 14. Ana gula ana semut = panggonan sing akeh rejekine, mesti akeh sing nekani.
 15. Anggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi.
 16. Angon mangsa = golek wektu kang prayoga kanggo tumindak.
 17. Angon ulat ngumbar tangan = ngulatake kaanan, yen limpe banjur dicolong
 18. Arep jamure emoh watange = gelem kepenake ora gelem rekasane
 19. Asu belang kalung wang = wong asor nanging sugih
 20. Asu gedhe menang kerahe = wong kang dhuwur pangkate mesthi wae luwih dhuwur panguwasane
 21. Asu munggah ing papahan = wong ngrabeni tilas bojone sadulur tuwa
 22. Ati bengkong oleh oncong = wong duwe niyat ala oleh dalan
 23. Ana catur mungkur = ora seneng nyampuri urusaning liyan
 24. Anak molah bapa kepradhah = wong tuwa melu repot amarga tumindake anake
 25. Arep nengkane emoh pulute = gelem kepenak emoh nglakoni rekasane
 26. Adigang, adigung, adiguna = seneng ngendelake kekuwatane, panguwasae, lan kepinterane
 27. Ancik-ancik pucuking eri = tansah was sumelang
 28. Asu marani gebug = njarag bebaya
 29. Asu rebutan balung = rebutan utawa padudon sing ora mumpangati
 30. Baladewa ilang gapite = wong gagah kang ilang kakuwatane, kaluhurane (ora duwe panguwasa)
 31. Banyu pinerang ora bakal pedhot = pasulayane sedulur ora bakal medhotake pasedulurane
 32. Bapa kesolah anak molah = yen wong tuwa oleh prakara, anak uga melu ngrasakae lan melu tanggung jawab
 33. mBarung sinang = nyela-nyela wong guneman
 34. mBalithuk kukum = mbudidaya ucul saka ing kukum utawa angger-angger
 35. mBaguguk ngutha waton = mbangkang marang pamarentah
 36. mBondhan tanpa ratu = mbangkang marang nagara
 37. mBuru kidang lumayu = nguyak samubarang kang durung karuwan wekase
 38. mBuwang rase nemu kuwuk = nyingkiri piala, nanging malah nemu piala kang luwih saka ala
 39. mBuwang tilas = rewa-rewa ora mentas tumindak pagawe ala
 40. Bathang lelaku = lunga ijen ngambah panggonan kang mbebayani
 41. Beras wutah arang bali menyang takere = barang kang wis owah ora bakal bali kaya maune
 42. mBidhung api rowang = ethok-ethok nulung nanging sejatine arep ngrusuhi
 43. Blilu tau pinter durung nglakoni = wong bodho nanging sering nglakoni iku luwih pinter tinimbang wong pinter nanging durung tau nglakoni
 44. Balung tinumpuk = anak loro dimantu tunggal dina
 45. Bathang lelaku = wong lungan ijen liwat dalan kang gawat, ngemu baya pati
 46. Bathang ucap-ucap = wong loro lungan liwat dalan kang gawat, ngemu baya pati
 47. Bubuk oleh leng = wong duwe niyat ala oleh dalan
 48. Bung pring petung = bocah kang longgor (gelis gedhe)
 49. Buntel kadut, ora kinang ora udut = wong nyambut gawe borongan, ora oleh opah dhuwit, mangan, lan udut
 50. Busuk ketekuk, pinter keblinger = sing bodho lan sing pinter padha nemu cilaka
 51. Becik ketitik ala ketara = sing becik bakal tinemu, sing ala bakale ketara
 52. Belo melu seton = bisane mung melu-melu, ora ngerti sing dikarepake
 53. Mburu uceng kelangan deleg = nguyak barang sepele kelangan barang sing aji
 54. Bathok bolu isi madu = dianggep wong lumrah nanging sugih kepinteran, utawa wong ala rupane nanging manis bebudene
 55. Bebek diwuruki nglangi = wong pinter diwulang mesthi gelis bisa
 56. Bebek mungsuh mliwis = wong loro padha dene pintere mungsuhan, nanging sing siji luwih trengginas
 57. Bima akutha wesi = wong gedhe kang kukuh panguwasane
 58. Bramara mangun lingga = wong lanang gumagusan ing ngarepe wong wadon kang disiri
 59. Brekithi angkara madu = wong kacilakan marga barang kang banget dikaremi
 60. Byung-byung tawon kambu = wong ela-elu, senengane padha kumpul tanpa ana prelune
 61. Calak cangkol kendhali bol, cemethi tai = nyela-nyela gunem kang ora ana pedahe
 62. Carang canthel = ora diajak guneman nanging melu-melu ngrembug
 63. Car-cor kaya kurang janganan = ngomong ceplas-ceplos ora dipikir dhisik
 64. Cathok gawel = seneng cawe-cawe mesthi ora diajak guneman
 65. Cecak nguntal elo = gegayuhan sing ora jumbuh karo kahanane
 66. Cebol nggayuh lintang = wong duwe panggayuh kang mokal kecandhake
 67. Cebol nggayuh langit = wong duwe panjangka kang tanpa ana kawusanane
 68. Cecak nguntal cagak = gegayuhan kang ora imbang kekuwatane
 69. Cedhak celeng boloten = cedhak karo wong ala bakal katut ala
 70. Cengkir ketindhihan kiring = wong lanang didhisiki anggone rabi dening adhine
 71. Cikal apupus limar = wong oleh kabegjan kang luwih saka mesthine
 72. Cobolo mangan teki = wong bodho banget tur tumindak asor
 73. Cocak nguntal elo = wong tumandang gawe kang ora laras karo kaanane
 74. Cumbu laler = wong kang teka lunga pamanggone
 75. Ciri wanci lalai ginawa mati = pakulinan ala ora bisa diowahi yen durung nganti mati
 76. Cincing-cincing meksa klebus = karepe ngirid nanging malah entek akeh, karepe mung climen wekasan entek wragat akeh
 77. Criwis cawis = seneng maido nanging ya seneng menehi (muruki)
 78. Cuplak andheng-andheng, yen tan pernah panggonane = wong kang tansah sulaya karo rembuge wong akeh
 79. Crah gawe bubrah, rukun gawe santosa = pasulayan njalari ringkih, karukunan njalari kuwat.
 80. Cedhak kebo gupak = sesrawungan karo wong ala bisa melu-melu
 81. Dahwen ati open = nacad nanging mbenerake wong liya
 82. Digarokake dilukokake = dikongkon nyambut gawe abot
 83. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan = senajan wong liya yen nemoni rekasa bakal dibelani
 84. Duka yayah sinipi, jaja bang mawinga-winga = wong kang nesu banget
 85. Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang = bab ala dikandhakke becik, bab becik dikandhakkke ala
 86. Derman golek momongan = wong wis akeh kewajibane isih golek gawean kang ngimbuhi ribed
 87. Desa mawa cara negara mawa tata = saben panggonan duwe tata car dhewe-dhewe
 88. Dadia godhong moh nyuwek, dadia banyu moh nyawuk = wis emoh sapa aruh
 89. Dhalang kerubuhan panggung = wong tanpa bisa kumecap marga nemu wiring
 90. Dhandhang diunekake kuntul = wong ala dikira becik
 91. Dhandhang ngelak = wong kang ngajab patining liyan
 92. Dhadhap ketuwuhan cangkring = kumpulane wong becik kaworan wong ala atine
 93. Dhayung oleh kedhung = wong tumandang gawe kanthi kepenak jalaran cocog lan saranane
 94. Dhemit ora ndulit, setan ora doyan = ana ngendi papan tansah slamet
 95. Dibeciki mbalang tai = mbeciki wong liya oleh pinwales piala
 96. Dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk = banget ditresnani
 97. Dolanan ula mandi = njarag tumindak gawe kang ngemu bebaya
 98. Dudu berase ditempurake = nyambungi guneman, nanging ora cundhuk karo sing dirembug
 99. Durung cundhuk, acandhak = ora ngerti perkarane melu urun gunem
 100. Dhadhakan anglayoni = mementahi rembug sing wis mateng
 101. Dudutan lan anculan = wong loro padha kethikan: sing siji ethok-ethok ora ngerti
 102. Durung ilang pupuk lempuyange = dianggep isih kaya bocah cilik
 103. Durung pecus keselak betus = durung sembada wis duwe kekarepan neka-neka
 104. Duk sandhing geni = wong lanang jejer turu karo wong wadon dudu bojone
 105. Diwenehi ati ngrogoh rempela = diwenehi sithik isih kurang panarima
 106. Dipalangana mlumpat, ditalenana medhot = arepa dikaya ngapa yen wis takdhire bisa kalakon
 107. Dom sumuruping banyu = telik sandi (mata-mata), laku sesidheman kanggo meruhi wewadi
 108. Eman-eman ora keduman = karepe eman malah awake dhewe ora keduman
 109. Embuh nila embuh etom = wong kang nyaruwe alaning liyan, nanging dheweke ugamelu nglakoni
 110. Embat-embat celarat = wong nyambut gawe kanthi ngati-ati banget
 111. Emprit abuntut bedhug = wong kang nggedhekake perkara sing maune sepele
 112. Enggon welut diedoli udhet = wong pinter dipameri kepinteran sing ora sepiraa
 113. Endhas gundhul dikepeti = wong sing wis kepenak uripe oleh kamukten
 114. Esuk dhele, sore tempe = ora antep, atine molah-malih
 115. Emban cindhe, emban siladan = tumindak ora adil
 116. Entek amek, kurang golek = diuneni akeh-akeh
 117. Entek jarake = wis entek kasugihane
 118. Gajah alingan teki = wong gedhe sendhen prekarane wong cilik
 119. Gajah marani wantilan = wong kang njarag nemoni bebaya
 120. ngGajah elar = wong kang sarwa kasembadan kekarepane
 121. Gajah ngidak rapah = wong gedhe (agung) nrajang wewalere dhewe
 122. Gajah perang karo gajah, kancil mati ing tengah = wong gedhe padha pasulayanwong cilik sing dadi korban
 123. Galuga sinalusur sari = wong becik rupane, utama bebudene
 124. Gambret singgang mrakatak ora ana sing ngeneni = wong wadon kenes ora ana wong lanang sing nakokake
 125. Gagak nganggo laring merak = wong cilik tumindak kaya-kaya wong gedhe
 126. Garang garing = wong semugih nanging sejatine kekurangan
 127. Gayuk-gayuk tuna, nggayuh-nggayuh luput = samubarang kang dikarepake ora bis keturutan
 128. Gliyak-gliyak tumindak, sareh pikoleh = senajan alon-alon anggone tumindak nanging bisa kelakon
 129. Golek banyu bening = meguru golek kawruh sing becik
 130. Nggutuk lor kena kidul = ngarani/ndakwa sing ora bener
 131. Nggenthong umos = wong kang ora bisa nyimpen wewadi
 132. Gawe luwangan, ngurugi luwangan = utang kana, nyaur kene
 133. nGGayuh tawang = tumandang gawe kang tanpa pituwas
 134. Gecul ngumpul bandhol ngrompol = wong ala padha saiyeg tumindak ala
 135. Gedhang apupus cindhe = wong duwe kamelikan kang ora salumrahe
 136. Geguyon dadi tangisan = gegojegan, wasana gawe susah
 137. Gemblung jinurung, edan kawarisa = tumindak nekad, nanging malah nemu kabegjan
 138. Gendhon rukon = tumindak bebarengan amrih padha kepenake
 139. Geni guntur nila bena = dhawuhing nagara kudu linakonan
 140. nGgenteni watang putung = nglungsur kalungguhane wong kang wis mati
 141. nGgepuk kemiri kopong = tumindak gawe kang tanpa kasil
 142. nGgered ori saka pucuk = tumandang tanpa petung, wasana gawe rekasa awake dhewe
 143. Giri lusi janma tan kena ingina = wong katone bodho jebul sugih kawruh
 144. Golek-golek ketanggor wong luru-luru = arep tumindak ala, wasana kepergok wong kang uga tumindak ala
 145. Gondhelan poncoting tapih = nggantungake urpe marang bojo
 146. Gotong mayit = lungan mung wong telu ngliwati papan sing mbebayani
 147. Greget-greget suruh = nggregetake ati nanging ngemu rasa seneng
 148. ngGugat kayu aking = mrakarakake wong kang wis mati
 149. Gumembrang ora adang = kelangan barang tanpa ana sing weruh
 150. Gumendheng ora nggoreng = kelangan barang tanpa ana sing weruh
 151. ngGutuk api lamur = mitenah wong liya kanthi ethok-ethok ora ngerti wong sing dipitenah
 152. Gupak pulute ora melu mangan nangkane = melu rekasa nanging ora melu ngrasakake kepenake
 153. Glugu ketlusuban ruyung = kumpulane wong becik kecampuran wong ala bebudene
 154. Glundhung semprong = wong wadon omah-omah ora nggawa bandha mapan ing omahe sing lanang
 155. Gong lumaku tinabuh = wong geleme omong mung yen ditakoni
 156. Idu geni = sakuni-unine kelakon
 157. Idu didilat maneh = njabel rembug sing wis kawetu
 158. Iwak kecemplung wuwu = kena diapusi kanthi gampang
 159. Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani = yen ana ngarep nyontoni, ana tengah menehi greget (karep), ana mburi menehi daya
 160. Jer basuki mawa beya = sakabehing gegayuhan mbutuhake wragad (pengorbanan)
 161. nJabung alus = ngapusi kanthi tembung manis
 162. nJaring langit = tumindak gawe kang tanpa asil
 163. nJaring angin = tumindak gawe kang tanpa asil
 164. Jinjang api goyang = ora nggugu kandhaning liyan nanging malah gawe kapitunan
 165. Jalma tan kena kinira = manungsa iku ora kena diremehake
 166. Jati ketlusuban ruyung = kumpulane wong becik kelebon wong ala
 167. Njagakake endhoge si blorok = ngarep-arep barang sing durung mesthi
 168. Njajah desa milangkori = wis tekan ngendi-endi
 169. Jalma angkara mati murka = nemoni cilaka jalaran angkara murkane
 170. Jamur tuwuh ing sela = wong kang uripe memelas
 171. nJalukan ora wewehan = seneng njaluk ora gelem menehi
 172. Jaran kerubuhan empyak = wong kang wis kanji (kapok, wedi) banget marga lelakon sing wis tau gawe wedi
 173. Jarit luwas ing sampiran = wong duwe kepinteran nanging ora ana sing nganggo utawa ngangsu kapinterane, lawas-lawas wong iku tanpa guna
 174. nJujul muwul = prakara kang nambah-nambahi rekasa, utawa wis sarwa akeh lan torah (kecukupan) isih oleh wuwuh (tambahan) maneh
 175. nJunjung ngantebake = ngalembana nanging duwe niyat ngasorake
 176. Kaduk wani kurang deduga = watak wong enom sing grusa-grusu kurang petung
 177. Kalah cacak menang cacak = samubarang pagawean luwih becik dicoba dhisik bisa lan orane
 178. Karna binandhung = kabar kang lumembar sarana gethok tular
 179. Kebak sundukane = wis akeh anggone gawe piala
 180. Kebak sundukane = kakehan dosa, akeh sing disulayani
 181. Kebanjiran segara madu = nemu kabegjan kang gedhe banget
 182. Kebat kliwat, gancang pincang = tumindak kang kesusu mesthi ora kebeneran
 183. Kebo bule mati setra = wong pinter ning ora ana sing merlokake
 184. Kebo ilang tombok kandhang = wis kelangan ngetokake wragat maneh kanggo nggoleki malah ora ketemu
 185. Kebo lumumpat ing palang = wong gedhe nggagahi prakarane sadulur utawa kaluwargane dhewe
 186. Kebo kabotan sungu = wong ngrekasa uripe marga kabotan butuh, kakehan anak
 187. Kebo lumaku dipasangi = wong kang gelem tumandang gawe yen dituntun (diwarahi)
 188. Kebo nusu gudel = wong tuwa njaluk wuruk marang wong enom
 189. Kebo mulih nyang kandhange = wong sing wis suwe lelana bali nyang asale
 190. Kebo mutung ing pasangan = wong ninggal pagaweane sing durung sida ditandangi
 191. Kecing-kecing diraupi = tumindak gawe kanthi wani njejaluk tanpa ngrasa isin
 192. Keduwung nguntal wedhung = wis kebanjur tumindak, arep mundur wis lumaku, arep maju wis rekasa
 193. Kepaten obor = kelangan aluran pasedulurane
 194. Keri tan pinecut = gelem tumindak gawe tanpa diprentah
 195. Kulak warta adol prungon = oleh kabar banjur ditularake marang liyan
 196. Kumrisik tan kanginan = rumangsa tanpa disaruwe
 197. Kuping budheg dikoroki = ora ngreti kathik dikandhani, wasana kepengin ngreti prekarane
 198. Kakehan gludhug kurang udan = akeh sing diomongake ananging ora nyata
 199. Kaya banyu karo lenga = paseduluran kang ora bisa rukun
 200. Kadang konang = wong kang diaku sedulur yen wonge sugih (duwe pangkat)
 201. Kacang atinggal lanjaran = anak kang ora memper bebudene wong tuwane
 202. Kacang mangsaa ninggal lanjaran = anak iku lumrahe bebudene memper wong tuwane
 203. Kandhang langit, bantal ombak, kemul mega = ora duwe papan (omah)
 204. Katepang ngrangsang gunung = wong asor pengin nggayuh pangkat luhur
 205. Katon cempaka sewakul = wong kang manjila dhewe, beda klawan pepadhane
 206. Kajugrukan gunung menyan = oleh kabegjan gedhe banget
 207. Kawuk ora weruh slira = wong cilik ambeke kaya wong gedhe
 208. Kebanjiran segara madu = nemu kebegjan (rejeki) sing gedhe
 209. Kegedhen empyak kurang cagak = wong kang duwe panjangka ning ora sembada
 210. Kekudhung walulang macan = ngapusi nganggo jenenge wong kang diwedeni
 211. Kelacak kepathak = ora bisa mungkir jalaran wis kebukti
 212. Kemladhean ngajak sempal = wong mondhok gawe rusak sing dipondhoki
 213. Kendhit miming kadang dewa = wong kang ora pasrah ing paeka
 214. Keplok ora tombok = melu seneng ananging ora melu wragad, utawa wong kang senengane maido ning ora gelem melu cawe-cawe
 215. Kerot ora duwe untu = duwe kekarepan ananging ora sembada
 216. Kena iwake aja nganti butheg banyune = ngrampungi prakara kanthi ngati-ngati
 217. Kejugrukan gunung madu = nemu kanugrahan
 218. Kethek saranggon = grombolane wong ala
 219. Kencana katon wingka = arepa becik disawang ora becik
 220. Kendel ngringkel, dhadhag ora godhak = ngakune kendel tur pinter jebule jirih tur bodho
 221. Kenes ora ethes = wong sing sugih nanging ora disenengi
 222. Kriwikan dadi grojogan = prakara sepele dadi prakara gedhe
 223. Kere munggah bale = wong asor diprecaya dadi panguwasa (wong pangkat)
 224. Kere nemoni malem = wong miskin kinembong ing pangan
 225. Kere menangi Mulud = wong miskin kinembong ing pangan
 226. Kerot ora duwe untu = duwe kekarepan ning ora duwe wragad
 227. Kerubuhan gunung = wong nemoni kesusahan sing gedhe banget
 228. Kesandhung ing rata kebentus ing tawang = oleh cilaka sing ora dinyana-nyana
 229. Ketula-tula ketali = wong kang tansah nandhang sengsara
 230. Kethek saranggon = kumpulane wong kang tindake ala
 231. Kinjeng tanpa soca = wong tandang gawe ora ngerti ancas tujuwane
 232. Kaleyang kabur kanginan, ora sanak ora kadang = wong sing ora duwe panggonan utawa omah tetep
 233. Klenthing wadhah masin = wong ala sanajan tumindak becik, tabet-tabete wong ala isih ketara (angel ninggalake pakulinane tumindak ala
 234. Kodhok nguntal gajah = wong duwe trekah sing mokal kalakone
 235. Kongsi jambul uwanen = nganti tumekan tuwa banget
 236. Kriwikan dadi grojogan = prakara kang maune cilik dadi gedhe
 237. Krokot ing galeng = wong kang mlarat banget
 238. Kucing-kucing diraupi = wong duwe gawe kanthi nekad, sanajan direwangi wiring isin
 239. Kudhi pacul singa landhepa =wong adu kapinteran, sing pinter sing bakal nemu kabegjan
 240. Kudhung walulang macan = wong golek utangan nganggo sendhen asmane wong gedhe utawa wong kuwasa
 241. Kumenthus ora becus = seneng umuk nanging ora mrantasi karya (sembada)
 242. Kuntul diunekake dhandhang = wong becik dianggep wong ala
 243. Kurung munggah lumbung = wong rena dipek bojo sing duwe omah
 244. Kutuk nggendhong kemiri = wong kang nganggo kang sarwa aji (apik) liwat dalan kang mbebayani
 245. Kutuk marani sunduk, ula marani gebuk = wong kang njarag (marani) bebaya
 246. Kuncung nganti tumekan gelung = suwe banget anggone ngenteni
 247. Ladak kecangklak = wong kang angkuh nemoni pakewuh marga tumindake dhewe
 248. Lahang karoban manis = wong kang rupane bagus-ayu tur luhur bebudene
 249. Lanang kemangi = wong lanang kang jirih
 250. Lawas-lawas kawongan godhong = wis lawas pangabdine, nanging ora banjur dibuwang, tanpa oleh pangkat
 251. Lebak ilining banyu = wong asor kanggo tiban-tiban yen ana prakara
 252. Ledhang-ledhang nemu pedhang = nemu kabegjan tanpa kanyana-nyana
 253. Legan golek momongan = wong kang wis kepenak malah njarag golek gawean (rekasa)
 254. Lambe satumang kari semerang = menehi pitutur nganti kesel, ora digubris
 255. Lumpuh ngideri jagad = duwe gegayuhan sing mokal kelakon
 256. Lungguh klasa gumelar = ora melu rekasa nanging nemu kepenak
 257. Macan guguh = wong gedhe (kuwasa) wis ora kajen keringan
 258. Madu balung tanpa isi = rebutan samubarang kang tanpa guna
 259. Malang-malang tanggung = ngewuhake, arep ditinggal nggrundel, yen dilokake ora mrantasi gawe
 260. Mancak wadhah tulupan = wis suwe nyambut gawe nanging tanpa duwe celengan
 261. Mecel manuk miber = sarwa kasembadan, sabarang tindake mawa kasil
 262. Mendhak alingan, wekasan katon = tumindak nylamur, nanging wekasan ngaku, jalaran konangan wong akeh
 263. Maju tatu mundur ajur = prakara kang sarwa ndadekake pakewuh, utawa mbudi daya kepiye wae nanging ora kasil
 264. Matang tuna numbak luput = tansah luput kabeh panggayuhane
 265. Mbuwang tilas = ethok-ethok ora ngerti marang tumindake kang ala kang dilakoni
 266. Meneng widara uleren = katone anteng nanging sejatine ala atine
 267. Menthung koja kena sembagine = rumangsane ngapusi, nanging sejatine malah kena apus
 268. Merangi tatal = mentahi rembug kang wis mateng
 269. Micakake wong melek = ora nganggep wong sing meruhi dhewe
 270. Midak sikil, njawil mungkur = kethikan ora ngetarani
 271. Midak tembelek ora penyek = ora duwe kekuwatan kanggo tandang gawe
 272. Mirong kampuh jingga = mbalela marang nagara
 273. Mrojol ing akerep = nyebal saka kalumrahaning wong akeh
 274. Milih-milih tebu boleng = kakehan milih, wekasan oleh kang ora becik
 275. Mikul dhuwur mendhem jero = bisa njunjung drajade wong tuwa
 276. Mubra-mubru mblabar madu = wong kang sarwa kecukupan
 277. Meneng kitiran = ora bisa anteng
 278. Mbrojol saselaning garu = ora ana sing madhani kepinterane, utawa wong kang luput saka bebaya
 279. Nabok nyilih tangan = tumindak ala kanthi kongkonan wong liya
 280. Naga mangsa tanpa cala = wong kang mrana-mrana ngrasani alaning liyan
 281. Ngagar metu kawul = ngojok-ojoki supaya dadi pasulayan, nanging sing diojok-ojoki ora mempan
 282. Ngajari bebek nglangi = panggawean sing ora ana paedahe
 283. Ngalasake Negara = wong sing ora manut pranatane Negara
 284. Ngalem legining gula = ngalembana kapinterane wong kang pancen pinter (sugih)
 285. Ngaturake kidang lumayu = ngaturake barang kang wis ora ana
 286. Nagara mawa tata, desa mawa cara = saben papan duwe adapt lan aturan dhewe-dhewe
 287. Nampel puluk = mitenah kabegjane wong liya
 288. Nandur wiji keli = ngopeni turune wong kasrakat
 289. Nasabi dhengkul = nutup-nutupi kekurangane sadulur supaya oleh kauntungan
 290. Natas tali gumantung = putusan kang ora ana kawusanane
 291. Nebak wong mangan = gawe rugine wong kang oleh kamukten
 292. Nemu kuwuk = wong njaluk tulung marang liyan ora nganggo mara ing omahe
 293. Ninggal bocah ing waton = nyumelangake samubarang sing wis kelakon
 294. Nitipake daging serep = titip anak wadon marang besan
 295. Nucuk ngiberake = wis disuguh mulihe isih mbrekat suguhan
 296. Nulung menthung = karepe aweh welas, nanging malah gawe rekasane
 297. Nuntumake balung pisah = bebesanan karo sedulur kang wis adoh alurane
 298. Nututi baling wis tiba = njabel wicara kang wis kawetu
 299. Nututi kidang lumayu = nguyak samubarang kang durung cetha lan durung mesthi olehe
 300. Ngadu singating andaka = gawe dukaning panggedhe
 301. Ngadhepi celeng boloten = cedhak-cedhak wong ala bebudene
 302. Nglungguhi klasa gumelar = nindakake pegawean kang wis tumata
 303. Ngotragake gunung = wong cilik-asor bisa ngalahake wong gedhe-luhur, nganti gawe kagete wong akeh
 304. Nguthik-uthik macan dhedhe = njarag wong kang wis lilih nepsune
 305. Nguyahi segara = weweh marang wong sugih kang ora ana pituwase
 306. Nyangoni kawula minggat = ndandani barang kang tansah rusak
 307. Nguthik-uthik macan turu = gawe nesu (golek gaweyan)
 308. Nyolong pethek = luput saka pangira
 309. Ngobak banyu bening = gawe rerusuh ing papan kang tentrem
 310. Nguyahi segara = nulung wong sing kecukupan
 311. Nandur pari jero = gawe ngamal kabecikan
 312. Nututi layangan pedhot = nggoleki barang sing angel ketemune
 313. Ngaji mumpung = ngatogake kekarepan mumpung ana wektu becik
 314. Ngalem legining gula = ngalem kepinterane wong winasis
 315. Ngandel tali gedebog = mrecaya barang kang ora mitayani
 316. Ngantuk nemu kethuk = enak-enak ora nyambut gawe nanging oleh kabegjan
 317. Ngangsu banyu ing kranjang = golek ngelmu nanging ora pinter marga ngelmune
 318. Ngaub ngawar-awar = golek pangayoman marang wongmiskin
 319. Nguwod gedebog = wong nemu kacilakan merga panggawene wong liya
 320. Nguyang lara nempur pati = njarag marang kacilakan
 321. Nguyuh aling-alingan sada = ngumpetake kekurangane, nanging ora murwat lan sranane
 322. Ngabuk wong meteng = milara wong kang tanpa daya
 323. Ngemping lara nggenjah pati = njarag marang kasangsaran
 324. Ngempukake watu item = nganggep remeh prakara abot
 325. Ngemut legining gula = ngrumat baranging liyan, bareng ngreti yen ana gunane banjur dipek dhewe, ora diwenehake sing duwe
 326. Ngenteni timbale watu item = ngarep-arep samubarang kang ora bakal teka
 327. Ngetutake poncoting tapih = melu sapari lungane bojo
 328. Nggepuk kemiri kopong = tumandang gawe kang tanpa pituwas
 329. Nglancipi singating andaka = natang wong kang kawasa
 330. Nglangi ing tengah mati ing pinggir = apa kang digarap tanpa karampungan
 331. Nglumahake, ngurepake = bebesanan anak loro lanang wadon padha nggawa lan padha olehe
 332. Ngarebake sikut = nenonton mung kanggo golek sukan-sukan
 333. Ngrampek-ngrampek kethek = nyanak marang wong ala
 334. Ngrangsang-ngrangsang tuna = samubrang kang ginayuh ora kena
 335. Ngrusak pager ayu = ndhemeni bojoning liyan
 336. Nrenggiling api mati = wong ethok-ethok ora ngrungu guneme liyan, nanging sabenere niling-nilingake
 337. Numpal keli = wong lelungan mung nunut kancane
 338. Nusup ngayam alas = wong lelungan kanthi mlebu metu padesan lan ngliwati omah-omahe wong akeh
 339. Nyambung watang putung = ngruunake sedulur kang cecongkrahan
 340. Nyawat mbalang wohe = duwe panpgangkah sarana pitulungane sedulur sing diangkah
 341. Nyeret pring saka pucuk = pagawean gampang malah dingel-ngel
 342. Nyundhang bathang bantheng = ngangkat priyayi turunane bangsa luhur kang wis ora duwe pangawasa
 343. Nyunggi lumpang kentheng = rabi ayu turune wong luhur
 344. Obor blarak = mung sawetara wae
 345. Obah owah = barang dadi becik mbutuhake wragad
 346. Obah mamah = yen gelem makarya, bakale akeh rejeki
 347. Obah ngarep kobet mburi = wani rekasa dhisik, mbesuke bakal kepenak
 348. Opor bebek, mentas dhewek = rampungae saka reka dayane dhewe
 349. Ora ana banyu mili mandhuwur = watak iku tumurun marang anak
 350. Ora ana kukus tanpa geni = ora ana akibta tanpa sebab
 351. Ora gonja ora unus = wis rupane ala, bebudene uga ala
 352. Ora jaman ora makam = ora genah asal kamulane
 353. Ora mambu enthong irus = ora ana sambung rapete bab aluran paseduluran
 354. Ora ngerti kenthang kimpule = ora weruh prakara sing dirembug
 355. Ora polo ora uteg = bodho banget
 356. Ora tembung ora lawung = njupuk barange liyan tanpa jawab
 357. Ora weruh alip bengkonge = ora ngreti aksara
 358. Othak-athik didudut angel = katone sarwa ganpang bareng ditemenani ora ana nyatane
 359. Ora kingan ora udut = ora mangan apa-apa
 360. Ora uwur ora sembur = ora gelem cawe-cawe (aweh pitulung)
 361. Palang mangan tandur = wong kang diwenehi kapercayan njaga nanging malah ngrusak
 362. Pandengan karo srengenge = memungsuhan karo panguwasane
 363. Pandhitane antake = laire katon suci batine ala
 364. Pecruk tunggu bara = wong kang dipasrahi tunggu barang kang dimelik (dadi kesenengane)
 365. Pupur sadurunge benjut = becik jaga-jaga utawa tumindak ngati-ati
 366. Pupur sawise benjut = ngati-ati sawise nemu bebaya
 367. Pinter keblinger busuk ketekuk = sarwa cilaka, tansah kena paeka
 368. Pitik trondhol diumbar ing padaringan = wong miskin dipracaya manggon ing papan kang mubra-mubru pangan
 369. Pupur sawise benjut = tumindak ngati-ati bareng wis ketaman
 370. Raga tanpa mule = rana-rene mung disawiyah, ora kajen
 371. Rupak jagade = ora duwe papan pasrawungan
 372. Rame ing gawe, sepi ing pamrih = gelem tandang gawe ora amarga golek opah
 373. Ramban-ramban tanggung = wong ngira alaning liyan, nanging isih ragu-ragu
 374. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung = sakehing pepalang bisa disingkirake
 375. Rampek-rampek kethek = wong kang nyedhak-nyedhak wong ala, ora wurung oleh piala saka wong iku
 376. Rebut balung tanpa isi = pasulayan marga barang kang sepele
 377. Regem-regem kemarung = wong kang ngrangkani wong liya kang sok nglarani (gawe cilaka)
 378. Renggang gula kumepyur pulut = wong kang raket banget anggone kekancan
 379. Rindhik asu digitik = dikongkon nindakake pegawean kang ora cocog karo kekarepane
 380. Rupa nggendhong rega = merga barange apik mula regane ya larang
 381. Rukun agawa santosa, crah agawe bubrah = yen padha rukun mesthi padha santosa, yen padha congkrah mesthi bakal rusak
 382. Rubuh-rubuh gedhang = wong kang ela-elu tumindake liyan (melu-melu)
 383. Sing salah seleh = sing salah bakal nampa akibate
 384. Sembur-sembur adas, siram-siram bayem = bisa kaleksanan marga pandongane wong akeh
 385. Sadumuk bathuk sanyari bumi = pasulayan dilabuhi toh pati
 386. Satru munggwing cangklakan = wong kang dadi mungsuh ing lingkungan sanak sedulur
 387. Satu munggwing rimbagan = wong loro kang anggone kekancan padha cocoge
 388. Suduk gunting tatu loro = nampa kesusahan (kasangsaran) bareng-bareng (ngiwa nengen)
 389. Sabar sareh mesthi bakal pikoleh = tumindak samubrang aja kesusu
 390. Sabaya pati sabaya mukti = kerukunan nganti tekaning pati
 391. Sadumuk bathuk senyari bumi = pasulayan nganti dilabuhi tekan pati
 392. Sandhing kirik gudhigen = wong kang srawung karo wong ala, ora wurung ketularan alane
 393. Sandhing kebo gupak = wong kang cedhak wong tumindak ala, bisa-bisa katut ala
 394. Sanggar waringin = wong kang dadi pangayomane wong akeh
 395. Sepi ing pamrih rame ing gawe = nindakake pagawean kanthi ora duwe kamelikan apa-apa
 396. Sluman-slumun slamet = sanajan kurang ngati-ati nanging isih diparingi slamet
 397. Sumur lumaku tinimba, gong lumaku tinabuh = wong kang geleme tumandang gawe yen diajak utawa dikancani wong sing wis pinter
 398. Sadawa-dawane lurung isih dawa gurung = kabar iku mesthi sumebar adoh, lan adoh karo kanyatane
 399. Sapikul sagendhongan = andum barang kanthi kukum kang murwat lan kaanane
 400. Sendhen kayu aking = prakaran gondhelan wong kang wis mati
 401. Singidan nemu macan = dhelikan marga tumindak ala nanging malah kawruhan panggedhene
 402. Si gedheg lan si anthuk = wong loro kang wis padha kangsen tumindak ala bebarengan
 403. Simbar tumrap sela = wong kang uripe ngrekasa, awit ora duwe sumber pangan sing gumathok
 404. Tebu tuwuh socane = wong sing alus lan mans tembunge nanging ala aten-atenane
 405. Tekek mati ulone = wong kang nemoni cilaka marga saka gunemane dhewe
 406. Tembang rawat-rawat, bakul sinambewara = kabar kang durung mesthi salah lan benere
 407. Tulung menthung = katone aweh pitulungan, nanging gawe susah
 408. Tega larane ora tega patine = arepa kaya ngapa sedulur iku perlu dibelani
 409. Tigan kaapit sela = wong kang ana ing sajroning bebaya, tansah was-sumelang atine
 410. Timun jinara = prakara gampang banget
 411. Timun wungkuk jaga imbuh = wong kang kanggo genep-genep (jaga-jaga yen kekurangan)
 412. Timun mungsuh duren = wong ringkih mungsuh wong kuwat
 413. Tuna satak bathi sanak = rugi petung (bandha) nanging tambah sedulur
 414. Tunggal banyu – tunggal guru
 415. Tinggal glanggang colong playu = ora wani tanggung jawab (keplayu ing peperangan)
 416. Tumbak cucukan = wong kang seneng pradul (adu-adu) marang liyan
 417. Tumbu oleh tutup = wong loro sing cocog aten-atenane
 418. Tumper cinawedan, wedang lelaku = wong kang angger duwe bojo, bojone mati (wong kang diseriki kanca-kancane)
 419. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati = turune wong cilik bisa dadi wong gedhe, turune wong gedhe ora bisa oleh kalungguhan dhuwur, utawa prakara ala ngambra-ambra dene prakara becik kari sethithik
 420. Tunggak kalingan rone = tilas wong gedhe wis ora katon gedhene utawa luhur pangkate
 421. Tunggak kemadhuh = wong kang maune dadi mungsuh
 422. Tunjung tuwuh ing sela = wong kang maune dadi mungsuh
 423. Thenguk-thenguk nemu kethuk = nyambutgawe sakpenake nanging meksa nemu kabegjan
 424. Ucul saka kudangan = luput karo gegayuhane
 425. Ula marani gitik (gebug) = wong kang njarag marang bebaya
 426. Ulat madhep ati kareb = wis manteb banget kekarepane
 427. Ungak-ungak pager arang = duwe melik marang bojoning liyan
 428. Ulangan cumbon = angger lunga, ora suwe bali maneh
 429. Uyah kecemplung segara = menehi barang sethithik marang wong sugih banget
 430. Undhaking pawarta sudaning kiriman = kabar sing sumebar beda nyatane
 431. Udan tangis = akeh wong sing kesusahan amarga ketaman bencana
 432. Uwod gedebog = wong kang ora kena diprecaya kanggo lantaran rembug
 433. Wastra bedhah kayu pokah = wong nandhang tatu, babak kulite, putung balunge (wong ketula-tula uripe)
 434. Watra lungset ing sampiran = wong pinter ora diguroni wong liya nganti tuwa
 435. Wedi rai wani silit = wanine mung saka mburi, wedi yen adhep-adhepan
 436. Wedhus diumbar ing pakacangan = wong mlarat dipercaya njaga barang pakaremane
 437. Weruh ing grubyug, ora weruh ing rembug = melu-melu tumindak nanging ora ngerti kang dikarepake
 438. Wiwit kuncung nganti gelung = nuduhake wektu sing suwe banget (saka bocah nganti tuwa)
 439. Welsa tanpa alis = arep tetulung (melasi) wong liya nanging malah dadi bilaine
 440. Waras-wiris = sehat
 441. Wong wadon cowek gopel = drajating wong wadon kang ora pangaji
 442. Wis kebak sundukane = wis akeh banget kaluputane
 443. Yuwana mati lena = wong becik nemu cilaka jalaran ora ngati-ati
 444. Yitna yuwana, lena kena = sing ngati-ati bakal slamet, sing sembrana cilaka
 445. Yuyu rumpung mbarong ronge = wong kang nyantosani omahe, amarga wedi diganggu gawe wong liya kang ala pakartine
 446. Yiyidan munggwing rampadan = biyene wong durjana saiki dadi wong alim
 447. Yoga anyangga yogi = murid nirokake piwulange guru

Sumber
Semoga artikel Paribasan; Bebasan, Saloka bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter