-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Geguritan Tahun 1940

LURUNG
(Mokh. Nursyahid)

Wiwit biyen nganti saiki

Lung iki ngrance crita maneka warna Critane andon lelana ngumbara kelunta-lunta Lelakone seniman nibs tangi ngoyak. crita Tangise wong papa luwe sesambat luru upa Ah, gawe ati nggrentes Ian nalangsa

Wiwit biyen nganti saiki

Lurung iki panggah cengkor kaya ngene

Kaya cengkoring pe-sawahan ngelak udan kiriman Kava cengkoring ati koncatan sih katresnan

Iki kenyatan

Dudu apus-apusan

Tipak tipaking sikil kang nate ngambah lurung iki Ninggal sunggingan-sunggingan ngadhengake ati Nggoritake gars-gars ruwet ngaialiake ilmu pasti Ora saber wong bisa nyurasa tang mangeni

Kejaba pangeran kang murbeng dumadi

(Jayabaya no. 5 XXIII.6)

KASAMPURNANING DHIRI

Tiru-tiru adating pujangga
Yen arsa medhar isining nala.
Kanggo rerenggan isining taman
Tumrap ing tembung guritan

Tontonen isining jagat jembar

Kang sinengker Ian kang ginelar.

Kang ana ing salumahing bumi

Lan kang tinemu ing jalanidi

Yen ginagas kanthi kang ning
Kabeh mau mung kanggo pepeling
Tumraping janma kang duwe ati
Bisa gawe gandrung mring Hyang Widi

Yen manungsa wis dha ngawikan

Marang kwasaring Robbul Izzati

Tartamtu tan padha ge!em kari

ngudi mring kasampurnaning dhiri

(Panji Pustaka, No 20-21, XXI)

GINAWE PRIBADI

Sajak wus suave nggonku ngulati Papan dununge ketentremaning jiwa Suprandene tansah caba tanpa dadi Sayekti bisa gawe judheging nala

Wus dak-upaya ing gedhong gedhe

Wus dak-ungkapi pethining donya brans Andekpuna tansah cabar tanpa gawe Kang dak-goleki datan kapanggya

Renyahing guyumu kekasiliku Gebyaring netrane kant, andudut ati Tan wasis aweh lipuning, kalbu Malah agawelating

Apa mannggon ing panganan kang dirasa

Utawa ana penganggo Kang gumebyar

Kliwat saking anggorihi kasengsaya

pangudiku ajeg tansah sabar

Dhuh para kang wasis wicaksana

Muga tuan karsa njarwani

Punapa leres ujaring para ulama

Bungah susah ginawe ginawe pribadi

Dening Subagijo ilham Notodigjojo

(Panji Pustaka, No. I7, XXII, 1 September 1940)

ILAT

Among sawelat

Ambaning Ilat

Prandene wasis murba misesa

Gawe begja cilakaning angga

Aywa kendhat

Ngreksa ilat

Njaga wetuning wicara saru

Kang njalari tatuning, kalbu

Obahing ilat

Darbe kasiat

Lamun nuju prana bisa mikat

Yen tan pener, agawe oreging ilat

(panji Pustaka 1940. No. 17, XXII)

Gelenging Tekad

Pedhut anggameng aneng pucuking arga

Nutup soroting surya ing wanci enjing

Mbudi daya kanthi sakehing tenaga.

Sang bagaskara ywa nganti aweh pepadhang

Ning sang Hyang weruh marang kuwajiban

Sigra nempuh barisaning pedhut gunung

Pepalangmg laku ginempur lawaran

Matemah ebun kandel tapir tinundung

Tan prabeda lawan telading bangsaku Kang ngugema marang kamardikan Tan mraduli cacah pepalanging laku Kabeh dinuwa caLah kanthi kawicaksanaan.

Golonging tekad ginelong dadi siji

Mbangu,n nagara kang mandhireng pribadhi

(Dening.- Subagyo I.N)

Saking: Kakawarti Panjebar Semangat No.20, tangal 12 juli 1949

KEKASIHKU…

Dening: Subagijo

Lagu lesu atmaku pindha tarn

Ngantu antu nunggu tekamu

Alum alum tumiyung malengkung

Kucem surem tanpa sunat mangguwung

Pradene…

Dinane wus manjalma minggu,

Minggune wus dumada candra…

Aku isih ajeg kanthi nunggu sliranmu

Pangarep-arep isih tetep lena

Manehe…

Wus dak gambar ing gagasan,

Wus dak tulis ing pangenthan-enthan… Sliramu teka sarwa nggawas asmita …

kawi bawaning nusa lan bangsa

Lan…

Sajrone aku cengklungen nganti anti

Nora lali dak sisihi santi pepuji

Ndhedel manduwur marak Hyang manon. Nyuwun supaya kita bisa sapatemon

Nadyan ta…

Wektune wus tansah lunga teka

Dinane wus ganti candra…

Lan candra musna, kongsi mangsane warsa jana, Sliramu meksa durung ana

Nanging pangarep- arepku nora bakal Sirna…

jer…

Ing telenging pangangen angen.

Banget anggonku kapang kangen Kepengin wu‘judmu sanyata

Dhuh kekasihku…

Kamardikaning bumi nusantara

Panji Pustaka, 15 Nopember 1944http://nurulhilal.wordpress.com/
Semoga artikel Geguritan Tahun 1940 bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter